Rreth Nesh

Kushtet e Përdorimit

1. Hyrje

Mirësevini në Transparenca.com, një platformë dixhitale që synon të rrisë transparencën dhe llogaridhënien në mediat e lajmeve duke monitoruar dhe raportuar për fshirjen e lajmeve nga mediat online. Kjo faqe është krijuar për të ndihmuar publikun të qëndrojë i informuar mbi ndryshimet dhe korrigjimet që bëhen në përmbajtjet e lajmeve, duke ofruar një pasqyrë të sasive dhe temave të lajmeve të fshira sipas medias.

2. Përdorimi i Shërbimit

Përdoruesit e Transparenca.com janë të inkurajuar të eksplorojnë të dhënat dhe raportet e ofruara nga platforma. Përdorimi i të dhënave për qëllime jo-komerciale, edukative, ose për hulumtim lejohet me kushtin që të citohet burimi. Nuk lejohet përdorimi i të dhënave për të krijuar përmbajtje që është diskriminuese, fyese, ose që shkel të drejtat e të tretëve.

3. Përpunimi dhe Publikimi i Të Dhënave

Ne monitorojmë media të ndryshme për të identifikuar lajmet që fshihen ose ndryshohen pas publikimit. Informacioni mblidhet automatikisht nga sistemet tona dhe përpunohet për të krijuar raporte të detajuara, të cilat përfshijnë sasinë e lajmeve të fshira dhe analizën tematike të përmbajtjes së fshirë. Të dhënat publikohen në faqen tonë në mënyrë që publiku të ketë akses në informacion transparent dhe të besueshëm.

4. Të Drejtat e Autorit dhe Përdorimi i Përmbajtjes

Të gjitha të dhënat dhe përmbajtjet e krijuara nga Transparenca.com janë të mbrojtura nga të drejtat e autorit dhe mund të përdoren vetëm në përputhje me kushtet e përcaktuara në këtë dokument. Përdoruesit mund të citojnë ose referojnë përmbajtjet në përputhje me normat e mira akademike ose gazetareske, duke siguruar që të japin kreditin e duhur për burimin.

5. Privatësia dhe Mbrojtja e Të Dhënave

Ne respektojmë privatësinë e përdoruesve tanë dhe mbrojmë të dhënat personale në përputhje me ligjet në fuqi. Informacioni personal i mbledhur nga përdoruesit përdoret vetëm për qëllime të përcaktuara qartë dhe nuk ndahet me palë të treta pa pëlqimin e tyre. Për më shumë detaje, ju lutemi referojuni Politikës sonë të Privatësisë.

6. Mospërputhjet dhe Ankesat

Në rast se përdoruesit kanë ankesa ose shqetësime në lidhje me përdorimin e shërbimeve tona, ata inkurajohen të kontaktojnë ekipin e mbështetjes sëTransparenca.com përmes [email protected]. Do të bëjmë çmos për të trajtuar dhe zgjidhur çështjet në mënyrë të drejtë dhe të shpejtë.

7. Ndërprerja dhe Pezullimi i Shërbimit

Transparenca.com rezervon të drejtën për të ndërprerë ose pezulluar aksesin e përdoruesve në çdo kohë për shkelje të kushteve të përdorimit ose për sjellje që konsiderohet të jetë në kundërshtim me qëllimet dhe vlerat e platformës.